Det officielle / Referat fra generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling d. 25/2 2014

Afholdt hos brdr. Nielsen, Hobro (Jørn Kristensen)

10 medlemmer fremmødt – alle stemmeberettigede

 

Dagsorden ifølge lovene

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller

Per Bødker. Indkaldelse godkendt: i Det Grønne Blad samt pr. post

 

2. Formandens beretning

Formanden lovede en kort beretning. Marts: foredrag med Niels Rasmussen. Påsken: PR-stand på Liljenlund Planteskole. Juni: Open By Night i Hobro. Godt besøgt. Sommerfest d. 8/6 hos Jørn Kristensen, igen en hyggelig dag. Juli: Dyrskue, Hobro. 13.-14. september: PR-stand på Liljenlund Planteskole til Havens dag. Igen en god weekend med mange besøgende. Oktober: Hønsedag hvor dommer Søren Sørensen gennemgik dyrene. En god aften. November: Afholdte klubudstilling. Desværre med lidt færre dyr end sidste år. December: Mange af vores medlemmer deltog til Landsudstillingen i Herning. Januar: Præmieuddeling. En hyggelig aften med mange deltagere.

Efter beretningen, en snak om hønsedag i oktober og information til nye medlemmer omkring aftenens forløb.

Beretningen godkendt.

 

3. Kasserens beretning

Kassereren gennemgik regnskabet. Overskud, driften: 4.681,30 kr. Underskud, udstilling: 3.022,55 kr. Samlet overskud: 1.658,75 kr.

Regnskabet godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse fra 100 kr. til 125 kr. Vedtaget, gælder fra 2015.

 

5. Arbejdsplan for det komne år

Vi prøver at holde en foredragsaften her i foråret. Udflugt d. 9.-10. august i samarbejde med Vesthimmerland Fjerkræklub og evt. Randers-klubben. Grillaften d. 21. juni hos Jørn Kristensen. Ellers holder vi ved de sædvanlige årlige arrangementer.

 

6. Valg af bestyrelsen

På valg er: Carsten Sørensen, Birger Kjeldsen og Per Skov. Alle modtog genvalg.

Valg af bestyrelsessuppleanter: på valg er: Jesper Bak Jensen, Niels Kristensen. De modtog begge genvalg.

 

7. Valg af revisor

På valg er: Jan Sørensen og Henry Pedersen. Valgt blev Jan Sørensen og Jes Nørregaard.

Valg af revisorsuppleant: på valg er: Alex Skov. Genvalgt.

 

8. Eventuelt

En snak om gave til konfirmander (lille). Ellers kun en løs snak om klubben.

 

Dirigenten takker for god ro og orden.

 

 

Carsten G. Sørensen

Skriv til webmaster: Jesper Bak-Jensen  | jesperbj@outlook.dk