Det officielle / Referat fra generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamling 2012

                                       
Referat fra generalforsamling d. 27/2 2011
Afholdt hos brdr. Nielsen, Hobro (Jørn Kristensen)
12 medlemmer var mødt op – alle stemmeberettigede

1.
Valg af dirigent og stemmetæller:
Per Bødker.

2.
Formandens beretning
: Han gennemgik de forskellige arrangementer i årets løb:
27/4: Foredrag ved Kurt Carlsen. Hyggelig aften, stor tilslutning.
29/4: PR – By Møder Land (Hobro By Night)
14-15/5: PR hos DLG Hadsund. Stor interesse for hønsene.
30-31/7: Dyrskue i Hobro. Også her mange inde forbi vores telt.
17-18/9: Havens Dag hos Gartneriet Liljenlund. Også her mange interesseret i vores høns.
1/10: PR hos DLG Hadsund.
5/10: Hønse/demonstrationsaften i brdr. Nielsens lokaler, Hobro, dommer Per Greet.
5-6/11: Udstilling i Oue Hallen. Fin udstilling, flere dyr end sidste år.
10-11/12: Landsudstilling i Herning.
7/1 2012: Præmieuddeling, også i Oue Hallen. 

Beretning vedtaget.

3.
Det reviderede regnskab fremlægges:
Underskud af ordinær drift på 7784,71 kr.. Udstillingen gav et overskud på 175,35 kr.. Det store underskud pga. køb af vogn til container og køb af veste til bestyrelsesmedlemmer. 

Regnskabet vedtaget.

 4.
Indkomne forslag:
Ingen.

5.
Arbejdsplan for kommende år
: Forslag modtages meget gerne. Vi fortsætter med de sædvanlige arrangementer + eventuelt en grillaften eller –dag i juni. En lille snak om hvad vi kan gøre for at flere vil komme til de ting vi laver, og hvad vi kan gøre fremadrettet. Et forslag var eventuelt et samarbejde med Randers-klubben. Forslag til en foredragsaften med Carsten Bloom, Silkeborg.

6.
Valgt af bestyrelse
: På valg er: Carsten Sørensen, Birger Kjeldsen og Per Skov. Alle genvalgt. Valg af bestyrelsessuppleanter: På valg er: Niels Kristensen, som blev genvalgt og valg af Jesper Bak Jensen, Brøndum.

7.
Valg af revisorer:
På valg er: Jan Sørensen og Henry Pedersen. Begge genvalgt.

8.
Eventuelt:
En snak om tur til Svend Erik Holm og se hans nye hønsehus, som har kostet mange penge.

 Dirigenten takker for god ro og orden.

  

Carsten G. Sørensen

Skriv til webmaster: Jesper Bak-Jensen  | jesperbj@outlook.dk